Το φυσικό μας κατάστημα στην Κλεισόβης θα παραμείνει κλειστό λόγω των έκτακτων μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19.

Οι ηλεκτρονικές παραγγελίες θα αποστέλλονται κανονικά αλλά με καθυστερήσεις στις παραδόσεις λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας στις εταιρίες courier.
 
FREE SHIPPING for orders over 85.00

Arduino Pro 328 - 5V/16MHz

This is a 5V Arduino running the 16MHz bootloader in a super-sleek form factor that will fit easily into your next small project.

03-00010915
Gross Weight: 0.03kg
Company: Sparkfun
Part Number: DEV-10915
Made in: USA
In Stock
Ships in 24 Hours
No stock in retail store
19.90
Without VAT 16.05
+
WISHLIST COMPARE

DESCRIPTION

It’s blue! It’s skinny! It’s the Arduino Pro! SparkFun’s minimal design approach to Arduino. This is a 5V Arduino running the 16MHz bootloader in a super-sleek form factor that will fit easily into your next small project.

Arduino Pro does not come with connectors populated so that you can solder in any connector or wire with any orientation you need. We recommend first time Arduino users start with the Uno R3. It’s a great board that will get you up and running quickly. The Arduino Pro series is meant for users that understand the limitations of this lack of connectors and USB off board.

To keep things affordable and low profile, we’ve chosen to make the DC power jack footprint available, but not to populate it. We recommend running the board with a LiPo battery for better portability. Also, to keep the cost low, we made changes like using all SMD components and switching to a two layer PCB.

This board connects directly to the FTDI Basic Breakout board and supports auto-reset. The Arduino Pro also works with the FTDI cable but the FTDI cable does not bring out the DTR pin so the auto-reset feature will not work. In this latest version of the Arduino Pro we’ve also moved the FTDI headers back just a skoach so that the pins don’t hang over the edge of the board. We’ve also populated it with a sturdier power selection switch.

 

NOTES

 • A portion of this sale is given back to Arduino LLC to help fund continued development of new tools and new IDE features.

SPECIFICATIONS

Microcontroller:
ATmega328
Operating Voltage:
5V
Input Voltage:
5-12V
Digital I/O Pins:
14 (of which 6 provide PWM output)
Analog Input Channels:
6
PWM Channels:
6
DC Current per I/O Pin:
40mA
Flash Memory:
32 KB (of which 2 KB used by bootloader)
SRAM:
2 KB (ATmega328)
EEPROM:
1 KB (ATmega328)
Clock Speed:
16 MHz

SPECIFICATIONS

 • USB connection off board
 • 5V regulator
 • Max 150mA output
 • Over current protected
 • Reverse polarity protected
 • Resettable fuse prevents damage to board in case of short
 • Power select switch acts as on/off switch
 • Dimensions: 53.34 x 52.08mm

FEATURES

Power

The Arduino Pro can be powered via the USB header, with a battery, or with an external power supply. The battery power jack is a JST header. A power jack for an external supply can be soldered to the board. The power pins are as follows: 

 • VIN: The voltage supplied to the board from a battery or the DC power jack (according to the position of the switch). You can supply voltage through this pin, or, if supplying voltage via a battery or DC power supply, access it through this pin.
 • VCC: The regulated power supply on the board. This comes from the battery or DC power supply via the regulator, or from the USB-to-TTL Serial convertor.
 • GND: Ground pins. 

Memory

The ATmega328 has 32KB of flash, 2KB of SRAM, and 1KB of EEPROM. 

Input and Output

Each of the 14 digital pins on the Pro can be used as an input or output, using pinModedigitalWrite, and digitalRead functions. They operate at 3.3 or 5 volts (depending on the model). They operate at 3.3 volts. Each pin can provide or receive a maximum of 40 mA and has an internal pull-up resistor (disconnected by default) of 20-50 kOhms. In addition, some pins have specialized functions: 

 • Serial: 0 (RX) and 1 (TX). Used to receive (RX) and transmit (TX) TTL serial data. These pins are connected to the TX-0 and RX-1 pins of the six pin header.
 • External Interrupts: 2 and 3. These pins can be configured to trigger an interrupt on a low value, a rising or falling edge, or a change in value. See the attachInterrupt() function for details.
 • PWM: 3, 5, 6, 9, 10, and 11. Provide 8-bit PWM output with the analogWrite() function.
 • SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). These pins support SPI communication, which, although provided by the underlying hardware, is not currently included in the Arduino language.
 • LED: 13. There is a built-in LED connected to digital pin 13. When the pin is HIGH value, the LED is on, when the pin is LOW, it's off. The Pro has 6 analog inputs, each of which provide 10 bits of resolution (i.e. 1024 different values). By default they measure from ground to VCC, though is it possible to change the upper end of their range using the AREF pin and some low-level code.
 • I2C: 4 (SDA) and 5 (SCL). Support I2C (TWI) communication using the Wire library.
 • AREF: Reference voltage for the analog inputs. Used with analogReference().
 • Reset: Bring this line LOW to reset the microcontroller. Typically used to add a reset button to shields which block the one on the board. 

Physical Characteristics 

The maximum length and width of the Pro PCB are 2.05 and 2.10 inches respectively, with the six pin header and power switch extending slightly beyond the edges. Four screw holes allow the board to be attached to a surface or case. Note that the distance between digital pins 7 and 8 is 160 mil (0.16"), not an even multiple of the 100 mil spacing of the other pins.

Communication

The Arduino Pro has a number of facilities for communicating with a computer, another Arduino, or other microcontrollers. The ATmega328 provides UART TTL serial communication, which is available on digital pins 0 (RX) and 1 (TX). The Arduino software includes a serial monitor which allows simple textual data to be sent to and from the Arduino board via a USB connection. A SoftwareSerial library allows for serial communication on any of the Pro's digital pins.

The ATmega328 also supports I2C (TWI) and SPI communication. The Arduino software includes a Wire library to simplify use of the I2C bus; see the reference for details. To use the SPI communication, please see the ATmega328 datasheet. 

Programming 

The Arduino Pro can be programmed with the Arduino software download. For details, see the reference and tutorials. The ATmega328 on the Arduino Pro comes preburned with a bootloader that allows you to upload new code to it without the use of an external hardware programmer. It communicates using the original STK500 protocol referenceC header files. You can also bypass the bootloader and program or ATmega328 with an external programmer; see these instructions for details. 

Automatic (Software) Reset 

Rather then requiring a physical press of the reset button before an upload, the Arduino Pro is designed in a way that allows it to be reset by software running on a connected computer. One of the pins on the six-pin header is connected to the reset line of the ATmega328 via a 100 nanofarad capacitor. This pin connects to one of the hardware flow control lines of the USB-to-serial convertor connected to the header: RTS when using an FTDI cable, DTR when using the Sparkfun breakout board. When this line is asserted (taken low), the reset line drops long enough to reset the chip. 

The Arduino software uses this capability to allow you to upload code by simply pressing the upload button in the Arduino environment. This means that the bootloader can have a shorter timeout, as the lowering of the reset line can be well-coordinated with the start of the upload. 

This setup has other implications. When the Pro is connected to either a computer running Mac OS X or Linux, it resets each time a connection is made to it from software (via USB). For the following half-second or so, the bootloader is running on the Pro. While it is programmed to ignore malformed data (i.e. anything besides an upload of new code), it will intercept the first few bytes of data sent to the board after a connection is opened. 

If a sketch running on the board receives one-time configuration or other data when it first starts, make sure that the software with which it communicates waits a second after opening the connection and before sending this data.